Undervisningsmaterial

En introduktion till hela materialet finns i den första blå rutan här nedan. Där förankras också målet med undervisning i muntlighet i gymnasieskolans styrdokument för ämnet Svenska och den fristående kursen Retorik. I den andra blå rutan finns årets tema Hem presenterat utifrån både en nutida och en historisk blick på ordet hem.

På sidan finns också klickbara mindre rutor. De fyra första – Lyssna och läsa, Förbereda och skriva, Smycka och framföra samt Nervositet och talrädsla – innehåller en lite längre text som introduktion till övningarna samt material och övningar att genomföra. Till varje övning finns en ungefärlig tidsåtgång angiven. Den sista klickbara rutan innehåller tips på litteratur att använda för egen kompetensutveckling.

Introduktion

Lyssna och läsa

Övning

Ethos- pathos- eller logosglasögon

Den här övningen syftar till att ge eleverna större förståelse för begreppen ethos, pathos, och logos.

Tid
45-60min
Material
Projektor och högtalare ifall ni önskar se ett känt tal ihop

Övning

Retorisk närläsning av manus

Syftet är att genomföra en retorisk närläsning för att genom olika perspektiv kritiskt kunna diskutera ett manus (eller annan text).

Tid
45min
Förberedelse
Välj ett tal att arbeta med

Övning

Lyssnarkaraktärer

Syftet är att bli uppmärksam på hur påverkad en talare blir av lyssnarnas kroppsspråk.

Tid
15min
Förberedelse
Ingen

Övning

Omvänt lyssnande

Syftet är att öka abstaktionsnivån på lyssnandet. Det görs genom en så kallad negativ avgränsning, det vill säga att påstå vad någonting inte är, och därmed bli uppmärksamma på vad som kan fördröja lyssnandet.

Tid
30min
Förberedelse
Ingen

Övning

Tjuvlyssna

Syftet är att öka sin förmåga att lyssna uppmärksamt, genom att rikta lyssnande mot omgivningen.

Tid
30min
Förberedelse
Ingen

Övning

Fokuserat lyssnande I

Syftet är att öka förmågan att koncentrerat kunna lyssna aktivt.

Tid
30-45min
Förberedelse
Ta fram ett tal som eleverna kan kolla på

Övning

Fokuserat lyssnande II

Syftet är att uppmärksamma eleverna på att förberedelsearbetet med hjälp av den retoriska arbetsprocessen, alltså partes, återkommer i responsen. Syftet är också att ge eleverna kunskap om vad klasskamraterna lyssnar på. Ett tredje syfte är att iscensätta lärande om lyssnande.

Tid
30-45min
Förberedelse
Ingen